Matura

chemia

Plik z kluczem i test w pdf do ściągnięcia poniżej!

Arkusz I

Zadanie 1.

Pewien gaz umieszczono w pojemniku w temperaturze T1 = 200K pod określonym ciśnieniem 1000hPa p1, jak zmieni się ciśnienie jeśli temperatura wzrośnie dwukrotnie, przy niezmienionej objętości?

 

Obliczenia:

 

 

Zadanie 2.

  1. Układ izolowany jest to taki układ, w którym nie ma wymiany materii i energii z otoczeniem. P/F
  2. Przykładem procesu endotermicznego jest parowanie wody. P/F
  3. Przemiana adiabatyczna jest to przemiana, w której nie ma wymiany energii na sposób ciepła. Jest natomiast wymiana energii na sposób pracy. P/F

 

Zadanie 3.

Beryl ze względu na swoje właściwości tworzy szeroko gamę związków. W związkach koordynacyjnych przyjmuje liczbę koordynacyjną 4.

Beryl

Napisz reakcje w formie jonowej skróconej oznaczone punktem: 1, 2.

1 ………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 4.

Podaj nazwę następującego związku kompleksowego:  Związek

..………………………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 5.

Entalpia reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu wynosi około -209kJ/ mol, natomiast entalpia reakcji uwodornienia cykloheksenu do cykloheksanu wynosi około -120 kJ/ mol.

Wyjaśnij, dlaczego wartość entalpii nie jest trzykrotnie większa?

 Entalpia

Źródło: Przemysław Mastalerz, Podręcznik Chemii Organicznej, Wrocław 1998r wydanie drugie.

..………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 6.

„Z elektronowej budowy cząsteczek wynika, że możliwe są dwa sposoby rozpady wiązań, homolityczny i heterolityczny. W rozpadzie homolitycznym para elektronów tworząca wiązanie zostaje rozdzielona i powstają fragmenty, zawierające po jednym niesparowanym elektronie. W rozpadzie heterolitycznym para elektronów pozostaje w całości przy jednym z fragmentów.”

Rozpad

Źródło: Przemysław Mastalerz, Podręcznik Chemii Organicznej, Wrocław 1998 r. wydanie drugie.

 

Wyjaśnij dlaczego rozpad homolityczny występuje w Br2 a nie występuje w CH.

..………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 7.

Borowodory, zwane inaczej boranami składają się wodoru i boru, ich struktura to BnH2n+2.
Dwa najprostsze stabilne borany są gazami (B2H6 i B4H10). Na podstawie widma badań rentgenowskich oraz badań metodą dyfrakcji elektronów B2H6 ma taką strukturę, w której dwa atomy wodoru tworzą mostek pomiędzy dwoma atomami boru. Zewnętrzne atomy boru leżą na wspólnej płaszczyźnie, po obu stronach znajdują się atomy wodoru, które tworzą mostek. Borowodory gwałtownie reaguje z wodą, w wyniku reakcji tworząc kwas ortoborowy:
Borowodory najdogodniej otrzymać w reakcji chlorku boru z tetrawodorkiem glinolitu.
Źródło A. Bielański, Warszawa 1975, PWN.

1. Zapisz równanie reakcji chlorku boru z tetrawodorkiem glinolitu.

..………………………………………………………………………………………………………………

2. Zapisz równanie reakcji diboranu z wodą oraz zaproponuj jego wzór strukturalny.

..………………………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 8.

Uszereguj wiązania od najmocniejszego do najsłabszego:

C=C, C-C, C≡C

 

Zadanie 9.

Jak zmienić należy warunki reakcji aby szybkość reakcji wzrosła?

 Reakcja

MnO2 HCl
A. Zwiększyć masę Zwiększyć stężenie
B. Zwiększyć masę Zmniejszyć stężenie
C. Zmniejszyć masę Zwiększyć stężenie
D. Zmniejszyć masę Zmniejszyć stężenie

 

Zadanie 10.

Przedstaw wzór elektronowy kwasu fosfinowego H3PO2 wiedząc, że jest on kwasem monohydronowym.

 

..………………………………………………………………………………………………………………

 

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!