Kursy językowe

Regulamin

Subskrypcja e-tutoring i Kursy Online

Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.
 • Właściciel Serwisu – E-TUTORING MARTA WĘGLEWSKA, NIP: 5941436287, REGON: 320434995, 70-120 Szczecin, ul. Grudziądzka, nr 24B, lok. 10

 

 1. Za pośrednictwem strony internetowej, będącej domeną Serwisu www.e-tutoring.pl Użytkownik może wykupić dostęp do  Kursów Online, Subskrypcję bądź dostęp do poszczególnych kursów.
 2. Subskrybenci e-tutoring uzyskają dostęp do platformy kursowej, w ramach której będą mieli dostęp do następujących materiałów:
  a) kursu z Chemii Nieorganicznej
  b) kursu z Chemii Organicznej
  c) rozwiązanych zadań maturalnych z chemii
  (oraz ewentualnych innych kursów, szkoleń i materiałów, które Właściciel Serwisu zdecyduje się wedle własnego uznania dodać do Subskrypcji e-tutoring).
 3. Użytkownicy, którzy wykupią dostęp do pojedynczego Kursu Online, uzyskują dostęp do Materiałów wchodzących w skład tego Kursu Online.
 4. Koszt Subskrypcji e-tutoring za 1 miesiąc jej obowiązywania oraz koszt pojedynczych Kursów Online podany jest pod adresem:
 5. Użytkownik w celu zamówienia Subskrypcji e-tutoring lub pojedynczego Kursu Online powinien dodać do koszyka odpowiedni produkt, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk “do kasy”, zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie E-Sklepu Właściciela Serwisu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem Serwisu.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Właścicielem Serwisu umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności. Płatności za Subskrypcję e-tutoring Użytkownik dokonuje za pomocą Pay 4 you, kartą kredytową lub debetową za pierwszy miesiąc obowiązywania Subskrypcji. Płatności za Kurs Online Użytkownik dokonuje za okres dostępu wskazany w opisie danego produktu za pomocą metody płatności wybranej przez siebie spośród dostępnych metod, m.in. szybkim przelewem, kartą, paypalem.
 8. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Właściciela Serwisu opłaty odpowiadającej cenie Subskrypcji e-tutoring lub Kursu Online, bądź innego produktu, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz instrukcję uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 9. Za chwilę rozpoczęcia świadczenia uważa się doręczenie Użytkownikowi wiadomości email o której mowa w ust. 8 powyżej, natomiast z chwilą zalogowania się do Konta zgodnie z instrukcją umieszczoną w wiadomości, treści cyfrowe udostępnione w ramach Subskrypcji uważa się za dostarczone Użytkownikowi w całości.
 10. Dokonując zakupu Subskrypcji e-tutoring Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez serwis tpay.com obsługujący płatności w Serwisie stałej opłaty z tytułu przedłużania Subskrypcji na kolejne miesięczne okresy. Opłata zostaje pobrana po raz pierwszy w momencie zakupu przez Użytkownika Subskrypcji, a następnie jest pobierana co miesiąc w tej samej wysokości. Każde kolejne pobranie stałej opłaty powoduje przedłużenie Subskrypcji o kolejny miesiąc. W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika Subskrypcji za kolejny miesiąc, dostęp jest blokowany wraz z upływem okresu, za który Użytkownik dokonał opłaty.
 11. Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji przed upływem miesiąca, za który zapłacił, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem lub kontaktując się z Właścicielem Serwisu pod adresem marta@e-tutoring.pl Serwis tpay.com obsługujący płatności w Serwisie dokonuje próby pobrania środków z karty płatniczej Użytkownika na kolejny okres Subskrypcji tego samego dnia miesiąca, którego Użytkownik zakupił Subskrypcję np. jeśli Użytkownik zakupił Subskrypcję 10 maja, to kolejne pobranie środków nastąpi 10 czerwca, co oznacza, że w razie chęci rezygnacji Użytkownik musi zrezygnować do 9 czerwca włącznie.
 12. Płatność z tytułu Subskrypcji dokonywana jest z góry za okres jednego miesiąca w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie www.e-tutoring.pl, a następnie podlega automatycznemu odnawianiu co miesiąc do momentu rezygnacji Użytkownika z korzystania z Subskrypcji zgodnie z ust. 11 powyżej lub do momentu rezygnacji Właściciela Serwisu ze świadczenia usługi zgodnie z ust. 15 poniżej.
 13. W przypadku zmiany wysokości opłaty w cenniku przez Właściciela Serwisu, o której mowa w ust. 12 powyżej, opłata w nowej wysokości dotyczy wyłącznie nowych Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że opłata w dotychczasowej wysokości będzie miała zastosowanie jedynie do Użytkowników posiadających ciągłość Subskrypcji, jakakolwiek przerwa w opłacaniu Subskrypcji stanowić będzie o braku ciągłości.
 14. Użytkownikowi, który wykupił Subskrypcję e-tutoring.pl lub Kurs Online przysługuje możliwość kontaktu mailowego z lektorem w sprawach dotyczących bezpośrednio Materiałów. Na pytania Użytkownika odpowie (w mailu zwrotnym) wyznaczony przez Właściciela Serwisu wykwalifikowany lektor. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres Materiałów.  Kurs jest kursem internetowym z udziałem lektora (udział lektora jest mailowy w zakresie pytań dot. zawartości kursu oraz osobisty (przez skype lub inny podobny komunikator wideo) w zakresie zaliczenia) i w związku z tym kurs jest zwolniony z VAT (podstawa prawna art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT).
 15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferowania Subskrypcji e-tutoring.pl. W przypadku takiej rezygnacji Właściciel Serwisu zapewni Użytkownikowi możliwość korzystania z Materiałów do końca okresu, za który Użytkownik uiścił opłatę i poinformuje Użytkownika o wycofaniu produktu i braku możliwości kontynuacji z wyprzedzeniem 4 miesięcy, który to okres pozwala na ukończenie każdego aktualnie dostępnego kursu lub szkolenia, w trakcie którego może być w danym czasie Użytkownik.

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!