Kursy językowe

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w kursach z języków obcych:

 1. Słuchacz określa ilość godzin, miesięcznie, jaką chciałby odbywać.
 2. Słuchacz ustala w porozumieniu z lektorem, godziny oraz dnia/dni spotkań. Terminy te są wiążące w miesiącu, którego dotyczy płatność.
 3. Zmiana dnia i godziny zajęć w ramach danego miesiąca możliwa jest za obopólną zgodą.
 4. Spóźnienia słuchacza na zajęcia nie wpływają na obniżenie ceny zajęć.
 5. Odwołanie zajęć winno być zgłoszone najpóźniej na 48 godzin, przed odbyciem zajęć.
 6. Jeśli słuchacz nie miał możliwości odbycia zajęć w ustalonym terminie i odwołał zajęcia odpowiednio wcześnie (48 godz. przed ustalonym terminem) ma możliwość odrobienia tych zajęć w ciągu miesiąca kalendarzowego, po tym czasie zajęcia przepadają.
 7. Odwołanie zajęć winno być przeprowadzone drogą telefoniczną lub (w przypadku niemożności skontaktowania się) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej.
 8. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, wypowiadając na piśmie umowę o naukę ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca bądź drogą mailową.
 9. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły, zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym z Słuchaczem.
 10. W każdym miesiącu słuchacz może odwołać co najwyżej 1⁄4 planowanych zajęć.
 11. Jedna lekcja trwa 50 minut, chyba że zajęcia są wydłużane celem odrobienia.

Zarejestruj się już dziś!

Poznaj wspaniałych nauczycieli. Poczuj pozytywną atmosferę nauki.

Zapisz się do naszej klasy!